HSK Level5 vocabularie/words part1

HSK Level5 vocabularies list

HSK Level5 vocabularies

唉 āi : Interjection
爱护 àihù : to protect
爱惜 àixī: to cherish
爱心 àixīn:considerate
安慰 ānwèi :comfort
安装 ānzhuāng :to install something
岸 àn :shore
把握 bǎwò :to hold
摆 bǎi :to line up
班主任 bānzhǔrén :Class teacher
办理 bànlǐ :to handle
棒 bàng :wonderful
傍晚 bàngwǎn :evening
包裹 bāoguǒ :parcel
包含 bāohán :including
包子 bāozi :Chinese steamed stuffed bun
薄 báo :thin
宝贝 bǎobèi :treasure
宝贵 bǎoguì :precious
保持 bǎochí :to keep
保存 bǎocún : to maintain
保留 bǎoliú: to hold , pending
保险 bǎoxiǎn 😮 insure
报告 bàogào to report
悲观 bēiguān :pessimism
背 bèi :back
背景 bèijǐng:background
被子 bèizi :Comforters
本科 běnkē :departments
本领 běnlǐng :skill
本质 běnzhì:Essence
比例 bǐlì :Proportion
比如 bǐrú :for example
彼此 bǐcǐ:each other
毕竟 bìjìng :after all, in short
避免 bìmiǎn :to avoid
必然 bìrán :Inevitable
必需 bìxū :necessary
必要 bìyào :nessesary.need
编辑 biānjí : to edit
鞭炮 biānpào :Firecracker
便 biàn :convenient
辩论 biànlùn :argument
标点 biāodiǎn :Adding punctuation marks
标志 biāozhì :mark
表面 biǎomiàn :surface
表明 biǎomíng :assertion
表情 biǎoqíng :Facial expression
表现 biǎoxiàn :to express
病毒 bìngdú : virus
玻璃 bōli :Glass
博物馆 bówùguǎn :museum
脖子 bózi :neck
不必 búbì :There is no need
不断 búduàn :constantly
不见得 bú jiàndé :Not necessarily
不耐烦 bú nàifán :Troublesome
不要紧 bú yàojǐn :do not mind
补充 bǔchōng :Replenishment
布 bù :cloth
不安 bù’ān :unstable
不得了 bù déliǎo :incredible
不好意思 bù hǎoyìsi :I’m sorry,excuse
不免 bùmiǎn : can not help but
不然 bùrán :or
不如 bùrú :do not amount 《to》
不足 bùzú : It is not worth that…
部门 bùmén :department
步骤 bùzhòu :step
财产 cáichǎn :property
踩 cǎi :to step on
采访 cǎifǎng :To interview
采取 cǎiqǔ :To adopt
彩虹 cǎihóng :Rainbow
参考 cānkǎo :to refer
参与 cānyù : to  participate
餐厅 cāntīng :restaurant
残疾 cánjí :Disability
惭愧 cánkuì :to be ashamed
操场 cāochǎng :Athletic field
操心 cāoxīn :to worry
厕所 cèsuǒ :toilet
测验 cèyàn :test,exam
曾经 céngjīng :ever
插 chā :to insert
差别 chābié :Disparity
叉子 chāzi :fork
拆 chāi :To demolish
产品 chǎnpǐn : Product
产生 chǎnshēng : to occur
长途 chángtú :long way
常识 chángshí : common sense
抄 chāo : to copy sentences
炒 chǎo to stir fry
吵架 chǎojià :To argue
车库 chēkù :garage
车厢 chēxiāng :train car
彻底 chèdǐ :Thoroughly
沉默 chénmò : to be silent
趁 chèn : take advantage of
称 chēng : to be called
称呼 chēnghu : to call
称赞 chēngzàn : praise
乘 chéng :Multiply
承担 chéngdān: to bear. to be charge of
承认 chéngrèn :to admit, to agree with
承受 chéngshòu :to take over
程度 chéngdù :degree
程序 chéngxù : program
成分 chéngfèn :element
成果 chéngguǒ:result
成就 chéngjiù : achievement
成立 chénglì : Establishment
成语 chéngyǔ:idiom
成长 chéngzhǎng ; to grow
诚恳 chéngkěn :sincere
吃亏 chīkuī : to lose
持续 chíxù : to continue
池子 chízi :pond
尺子 chǐzi :ruler
翅膀 chìbǎng :wing
冲 chōng : To push forward
充电器 chōngdiànqì :charger
充分 chōngfèn:sufficient
充满 chōngmǎn :to fill
重复 chóngfù :repeat
宠物 chǒngwù :pet
抽屉 chōuti :drawer
抽象 chōuxiàng:Abstract
丑 chǒu :ugly
臭 chòu :smelly
出版 chūbǎn :to publish
出口 chūkǒu :to export
出色 chūsè :extremely great
出席 chūxí :to attend
初级 chūjí :Elementary level
除 chú :except for,beside
除非 chúfēi :unless
除夕 chúxī : new years eve
处理 chǔlǐ :Treatment
传播 chuánbō :to spred
传递 chuándì :transfer
传染 chuánrǎn :infection
传说 chuánshuō :legend
传统 chuántǒng :tradition
窗帘 chuānglián :curtain
创造 chuàngzào :to creat
吹 chuī : to blow
磁带 cídài :Recording tape
辞职 cízhí : to resign
此外 cǐwài :In addition
次要 cìyào :secondary
刺激 cìjī :stimulate
匆忙 cōngmáng :hurry
从此 cóngcǐ :from now
从而 cóng’ér :therefore.thus
从前 cóngqián :before
从事 cóngshì :in charge of
醋 cù :vinegar
促进 cùjìn:to facilitate
促使 cùshǐ:To promote
催 cuī :Reminder
存 cún :to be exsit
存在 cúnzài:to be exsit
错误 cuòwù :wrong
措施 cuòshī :measure
恶劣 èliè :bad
发表 fābiǎo :Published
发愁 fāchóu :to worry
发达 fādá :developed
发抖 fādǒu :to tremble
发挥 fāhuī :Play
发明 fāmíng :invent,creat
发票 fāpiào:receipt
发言 fāyán :to speak
罚款 fákuǎn :fine(penalty)
法院 fǎyuàn :court
翻 fān :turn
繁荣 fánróng :prosperity
凡是 fánshì :all
反而 fǎn’ér :on the contrary
反复 fǎnfù :to repeat
反应 fǎnyìng :reaction
反正 fǎnzhèng :anyway

方案 fāng’àn :plan,rule
方式 fāngshì :method
妨碍 fáng’ài :to obstacle
房东 fángdōng :landlord
仿佛 fǎngfú :as if
放松 fàngsōng :to relax
非 fēi :not
肥皂 féizào :soap
肺 fèi :lung
废话 fèihuà :Say useless things
费用 fèiyong : expense
分别 fēnbié : respectively
分布 fēnbù :distribution
分配 fēnpèi :To distribute
分析 fēnxī : analysis
纷纷 fēnfēn :one after another
奋斗 fèndòu :to effort
愤怒 fènnù :to fury
风格 fēnggé :style
风俗 fēngsú :custom
风险 fēngxiǎn :risk
疯狂 fēngkuáng :to become mad
讽刺 fěngcì :satire
否定 fǒudìng :to deny
否认 fǒurèn :to deny
扶 fú:support
服从 fúcóng : to obey
服装 fúzhuāng :cloth,outlook
辅导 fǔdǎo :to instruct
付款 fùkuǎn :to pay
妇女 fùnǚ :lady,woman
复制 fùzhì :to copy


Copied title and URL